മലയാളം
Sorah An-Nas ( Mankind )

Verses Number 6

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 1
പറയുക: മനുഷ്യരുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
مَلِكِ النَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 2
മനുഷ്യരുടെ രാജാവിനോട്‌.
إِلَهِ النَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 3
മനുഷ്യരുടെ ദൈവത്തോട്‌.
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 4
ദുര്‍ബോധനം നടത്തി പിന്‍മാറിക്കളയുന്നവരെക്കൊണ്ടുള്ള കെടുതിയില്‍ നിന്ന്‌.
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 5
മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ ദുര്‍ബോധനം നടത്തുന്നവര്‍.
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِSorah An-Nas ( Mankind ) Verse Number 6
മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ടവര്‍.