മലയാളം
Sorah Al-Falaq ( The Daybreak )

Verses Number 5

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِSorah Al-Falaq ( The Daybreak ) Verse Number 1
പറയുക: പുലരിയുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
مِن شَرِّ مَا خَلَقَSorah Al-Falaq ( The Daybreak ) Verse Number 2
അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചുട്ടുള്ളവയുടെ കെടുതിയില്‍ നിന്ന്‌.
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَSorah Al-Falaq ( The Daybreak ) Verse Number 3
ഇരുളടയുമ്പോഴുള്ള രാത്രിയുടെ കെടുതിയില്‍നിന്നും.
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِSorah Al-Falaq ( The Daybreak ) Verse Number 4
കെട്ടുകളില്‍ ഊതുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കെടുതിയില്‍നിന്നും
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَSorah Al-Falaq ( The Daybreak ) Verse Number 5
അസൂയാലു അസൂയപ്പെടുമ്പോള്‍ അവന്‍റെ കെടുതിയില്‍നിന്നും.