മലയാളം
Sorah Al-Ikhlas ( Sincerity )

Verses Number 4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌSorah Al-Ikhlas ( Sincerity ) Verse Number 1
(നബിയേ,) പറയുക: കാര്യം അല്ലാഹു ഏകനാണ് എന്നതാകുന്നു.
اللَّهُ الصَّمَدُSorah Al-Ikhlas ( Sincerity ) Verse Number 2
അല്ലാഹു ഏവര്‍ക്കും ആശ്രയമായിട്ടുള്ളവനാകുന്നു.
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْSorah Al-Ikhlas ( Sincerity ) Verse Number 3
അവന്‍ (ആര്‍ക്കും) ജന്‍മം നല്‍കിയിട്ടില്ല. (ആരുടെയും സന്തതിയായി) ജനിച്ചിട്ടുമില്ല.
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌSorah Al-Ikhlas ( Sincerity ) Verse Number 4
അവന്ന് തുല്യനായി ആരും ഇല്ലതാനും.