മലയാളം
Sorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers )

Verses Number 6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَSorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers ) Verse Number 1
(നബിയേ,) പറയുക: അവിശ്വാസികളേ,
لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَSorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers ) Verse Number 2
നിങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കുന്നില്ല.
وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُSorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers ) Verse Number 3
ഞാന്‍ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നവരല്ല.
وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْSorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers ) Verse Number 4
നിങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചുവന്നതിനെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കാന്‍ പോകുന്നവനുമല്ല.
وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُSorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers ) Verse Number 5
ഞാന്‍ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കാന്‍ പോകുന്നവരല്ല.
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِSorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers ) Verse Number 6
നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം. എനിക്ക് എന്‍റെ മതവും.