മലയാളം
Sorah Al-Kauther ( A River in Paradise)

Verses Number 3

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَSorah Al-Kauther ( A River in Paradise) Verse Number 1
തീര്‍ച്ചയായും നിനക്ക് നാം ധാരാളം നേട്ടം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْSorah Al-Kauther ( A River in Paradise) Verse Number 2
ആകയാല്‍ നീ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുകയും ബലിയര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُSorah Al-Kauther ( A River in Paradise) Verse Number 3
തീര്‍ച്ചയായും നിന്നോട് വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലര്‍ത്തുന്നവന്‍ തന്നെയാകുന്നു വാലറ്റവന്‍ (ഭാവിയില്ലാത്തവന്‍).